Wyszukaj interesujące Cię informacje.

 

Tel.   (41) 381 60 24
Fax.  (41) 381 60 05 wew. 20

 

Serwis internetowy Gminy Urzędu Słupia (Jędrzejowska)

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Urzędu. Jeżeli masz pomysł jak wzbogacić zawartość treściową strony - napisz do nas!

Gmina Słupia

 

Gmina Słupia to gmina wiejska w województwie świętokrzyskim,
w powiacie jędrzejowskim.
W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
Siedzibą gminy jest Słupia

 

Wydarzenia Informacje Realizowane projekty Inne
2018-10-02 14:19:05
28 września 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Słupi odbyła się uroczystość Złotych Godów par małżeńskich z terenu naszej gminy. Zaszczytny tytuł tegorocznych Jubilatów wypracowali sobie : Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego
1. Filomena i Marian Fortunka
2. Zofia i Zenon Nowaccy
3. Helena i Kazimierz Patrak
4. Wiesława i Andrzej Prusek
5. Elżbieta i Henryk Sacharz
6. Zofia i Stanisław Selega
7. Irena i Antoni Smędzik
8. Zofia i Edward Stefańscy
9. Krystyna i Marian Wiekiera
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeństwa
1. Władysława i Jan Pasek
2. Kazimiera i Zygmunt Sołtys
Marsz Mendelsona zabrzmiał ponownie dla 11 par, obchodzących jubileusze 50- lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Słupi, którą celebrował ksiądz proboszcz Witold Wojsa. Dalsza część uroczystości odbyła się na Świetlicy wiejskiej. Poprowadziła ją Pani Edyta Molenda - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która była również odpowiedzialna za zorganizowanie spotkania. W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszyli przedstawiciele władz: Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Pruś pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego,  Leszek Wawrzyła – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Janusz Grabek – Wicestarosta Powiatu Jędrzejowskiego, Gustawa Trawińska – Przewodnicząca Rady Gminy. Na sali nie brakowało bliskich z rodzin Jubilatów, którzy również chcieli uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra. Młodzi wykonawcy z wielkim zaangażowaniem i starannością wykonali choreografie taneczne oraz sentymentalne piosenki.
Krzysztof Nowak – Wójt Gminy Słupia serdecznie powitał wszystkich zacnych gości, a w szczególności dostojnych Jubilatów. Wyraził ogromny podziw dla par, które pomimo wielu życiowych zakrętów potrafiły przez 50 i 60 lat kroczyć przez życie wspólną drogą. Gratulował dotrzymania przysięgi małżeńskiej, wzajemnej miłości i zrozumienia, wielkiej wytrwałości, a także dzieci i wnuków, które są najlepszym dowodem na to, że warto było wytrwać wspólnie nawet w tych najgorszych momentach.. Szanownym jubilatom zostały wręczone medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.  Zarówno jubilaci obchodzący swoje 50-lecie jak i 60 -lecie pożycia małżeńskiego otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty i upominki ufundowane przez Samorząd Gminy Słupia.
Po przemówieniach i gratulacjach został wniesiony toast za zdrowie i dalszą pomyślność Jubilatów oraz odśpiewano Sto lat.
Po oficjalnej części wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek.
Szanownym Jubilatom gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wielu radosnych dni spędzonych w kręgu swoich bliskich. Życzymy kolejnych pięknych rocznic i wszystkiego najlepszego.
2018-09-24 11:28:33
Dobiegająca kadencja była czasem trudnych wyzwań dla samorządu gminnego. Dzięki ciężkiej i skuteczniej pracy minione cztery lata należy uznać za udane. Zrealizowano wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwo jak również na podniesienie standardów szkolnictwa i ogólny rozwój naszej Małej Ojczyzny. W tym czasie sukcesywnie wzrastało także zaangażowanie inwestycyjne Gminy Słupia.
Chciałbym podkreślić, że każdy z mieszkańców ma lub może mieć swój udział w rozwoju naszej gminy. Kiedy przygotowujemy coroczny plan inwestycji gminnych bierzemy pod uwagę propozycje zgłaszane podczas zebrań wiejskich, a także wnioski kierowane bezpośrednio do Urzędu Gminy.
W okresie 2014-2018 samorządowe władze Gminy Słupia podejmowały działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Mimo ograniczonych możliwości finansowych samorządu gminnego, minioną kadencję mogę uznać za czas pełen wyzwań, choć niejednokrotnie trudnych to jednak zakończonych sukcesem.
Każdy z nas ma świadomość, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, niemniej uczciwość każe przyznać, że Rada wraz z wójtem i pracownikami Urzędu Gminy nie przespali mijającego czasu. Programy unijne są ogromnym wsparcie finansowym dla samorządów gminnych, pozwalają na realizację rozszerzonego zakresu działań.
Gmina Słupia otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym na projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Słupia”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 328 255,88 zł, kwota dofinansowania 2 600 601,73 zł. Wkład własny gminy 727 654,15 zł. Projektem zostały objęte następujące budynki: Szkoła Podstawowa w Obiechowie, Zespół Placówek Oświatowych w Słupi, budynek po Szkole Podstawowej w Węgrzynowie, Ośrodek Zdrowia w Słupi.
Termin realizacji zadań Szkoła Podstawowa w Obiechowie, budynek po Szkole Podstawowej w Węgrzynowie: 30 wrzesień 2018 r.
Ze względu na ceny ofert przekraczające znacznie zaplanowane koszty na termomodernizację budynków: Szkoła Podstawowa w Słupi oraz Ośrodek Zdrowia Gmina wystąpiła i uzyskała akceptację na przedłużenie terminu realizacji do 28.12.2018 r. Postępowanie przetargowe na te zadania udało się rozstrzygnąć we wrześniu br. umowę podpisano w dniu 20.09.2018 r.
W okresie od 22.06 2017 do 30. 09. 2018 był realizowany projekt pod nazwa: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III, zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego, budowa wodociągu w miejscowości Wielkopole”. Wybudowano 29 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupiono zestaw asenizacyjny, wybudowano wodociąg o długości 2, 04 km oraz przyłącza wodociągowe w miejscowości Wielkopole.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 725 446,00 zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Gmina Słupia złożyła również wniosek na zadanie pn. „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia”. Otrzymaliśmy dofinansowanie i 8 sierpnia 2018 r. podpisaliśmy pre-umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 261 791,64 zł. Na projekt otrzymano dofinansowanie w wysokości 3 223 276,42 zł.
Termin do II naboru ( kosztorysy i dokumentacja projektowa) przypada na lipiec 2019 r. W IV kwartale zostanie wyłoniony wykonawca projektu w trybie konkursu architektonicznego.
Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022 . Zadanie zostanie zrealizowane przy współpracy z partnerami wyłonionymi w otwartym konkursie.
Gmina Słupia otrzymała również dofinansowanie dla projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz”. Zadanie jest realizowane wraz z gminami-partnerami. W ramach projektu w Gminie Słupia powstanie 127 instalacji OZE. Dofinansowanie 60% od wartości netto. Całkowita wartość projektu wyniosła 5 047 770,00 zł a wartość dofinansowania wyniosła 2 685 300,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.
Obecnie inwestycja znajduje się w fazie realizacji. Termin zakończenia 15 listopad 2018 r.
28 marca 2018 r. złożono wniosek na dofinansowanie realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia”.
W ramach projektu gmina zamierza wykonać termomodernizację budynków w: Wywle (budynek mieszkalny po szkole), Nowej Wsi (budynek mieszkalny po szkole), Rożnicy (budynek OSP), Sieńsko (budynek OSP), Obiechów (budynek OSP).
Całkowita wartość projektu 1 801 653,75 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 1 418 218,79 zł. Obecnie oczekujemy na rozstrzygniecie. Termin realizacji projektu 2018-2020. Projekt w trakcie oceny merytorycznej.
W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zrealizowano zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Sieńsko, Rożnica gmina Słupia powiat jędrzejowski”.
Całkowita wartość projektu wyniosła 78 788, 28 zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gmina Słupia otrzymała dofinansowanie w kwocie 39 394,10 zł.
Gmina Słupia złożyła wniosek na przyznanie dotacji na utworzenie Klubu "Senior +" w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wniosek oceniono pozytywnie a jednostce samorządu terytorialnego przyznano dotację w wysokości 120 240,00zł. Całkowita wartość projektu wynosi 153 000,00 zł.
Klub powstanie w budynku znajdującym się w zasobach Gminy Słupia. W ramach standardu klub będzie miał do dyspozycji: pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, łazienkę wyposażoną w dwie toalety i umywalkę oraz miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.
Ponadto Klub będzie posiadał: pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, maty do ćwiczeń oraz inne niezbędne wyposażenie stosowne do wieku uczestników, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy, fotele oraz łazienkę. Klub będzie funkcjonował 3 razy w tygodniu po 4 godziny.
W ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” operacji „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt utwardzenia szlaku rowerowego na odcinku 3 km oraz wytyczenia szlaku o długości 30 km. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 66 077,00 zł.
Do dnia dzisiejszego wykonano utwardzenie szlaku na długości ok 2,5 km. Termin zakończenia projektu sierpień 2019. Po nowo wybudowanym szlaku zorganizowany zostanie rajd rowerowy na który również otrzymano dofinansowanie w kwocie 25 144,00 zł.
W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożono wniosek na dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Słupi wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby adaptacji budynku na Gminne Centrum Kultury w Słupi”. Projekt ma na celu stworzyć miejsce, gdzie w przyjaznej atmosferze mogą spotkać się wszystkie pokolenia mieszkańców.
Plan działalności obiektu pełniącego funkcję kulturalne obejmuje zajęcia plastyczne, muzyczne (nauka śpiewu),taneczne, aerobik, nordic walking, orkiestrę oraz kino (Kino za Rogiem). Całkowita wartość wyniosła 394 461, 44 zł. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Planowany termin rozstrzygnięcia styczeń 2019 r.
W związku ze znacznie ograniczonymi środkami w ramach konkursu około 6,5 mln na całe województwo świętokrzyskie Gmina złożyła projekt o zbliżonym zakresie do innego działania tj. działanie 9.2 RPO WŚ projekt nosi nazwę „Rozwijamy swoje pasje – świetlica środowiskowa w Słupi”. Projekt zakłada wsparcie 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach funkcjonowania placówki dzieci będą miały zapewnioną w nauce i uzupełnienie zaległości edukacyjnych, organizowaniu czasu wolnego (zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, filmowe, muzyczne, matematyczne). Osoby dorosłe będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne i prawne. Wartość projektu 1 023 734,90 zł. Wkład własny Gminy 96 000,00 zł. w 90% zostanie rozliczony w kosztach udostępnienia pomieszczeń świetlicy. Projekt oczekuje na rozstrzygniecie konkursu. Po otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany i finansowany ze środków wskazanych powyżej do 30.04.2022 r.
W roku 2017 zrealizowane zostały 3 projekty w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.
1. wymiana rynien oraz malowanie sali w budynku remizy OSP Sprowa
2. rozbudowa garażu remizy OSP Sieńsko,
3. budowa kominka w remizie OSP Dąbrowica
W grudniu 2017 r. Gmina złożyła wniosek na dofinasowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminny Słupia”. W ramach projektu planowano wymienić łącznie 850 lamp uzyskując oszczędności na kosztach energii w ciągu roku w wysokości 57 838,00 zł. Wartość wniosku wyniosła 1 302 418,77 zł. Wnioskowane dofinansowanie 1 104 442,20 zł.
Projekt nie otrzymał dofinansowania. W stosunku do innych projektów wniosek generował zbyt małą oszczędność energetyczną.
Po wykonaniu modyfikacji dokumentacji tj. zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych systemów zarządzania projekt zostanie ponownie złożony w IV kwartale 2018r. Działalność OSP jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. Dlatego dostrzegamy i doceniamy służbę strażaków, w miarę możliwości pomagamy w realizacji ich zadań gospodarczych i szeroko pojętej działalności dla dobra całego społeczeństwa.
W 2018 r. ze środków Funduszu Sprawiedliwości- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zakupiono wyposażenie oraz sprzęt ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Rożnicy oraz Sieńska. Gmina Słupia otrzymała dotację w wysokości 24 591,60 zł. Zakupione wyposażenie przekazano dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych w Rożnicy i Sieńsku. Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 24 840,00 zł.
Nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych, budowa dróg gruntowych to inwestycje, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort kierowców.
W obecnej kadencji poprawnie przebiega współpraca ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie. Jej efektem są przede wszystkim inwestycje drogowe na terenie naszej Gminy. Wiele inwestycji na drogach powiatowych zostało zrealizowanych dzięki współfinansowaniu Gminy Słupia.
W 2015 r. dokonano przebudowy dróg gminnych o łącznej długości 1052 mb, dróg dojazdowych , dróg wewnętrznych, dokonano odmulenia rowów i wykonano zjazdów przy drodze gminnej oraz wyremontowano drogę wewnętrzną w miejscowości Sieńsko. Razem inwestycję wyniosły 432 971,46 zł.
W 2016 r. dokonano przebudowy dróg gminnych o łącznej długości 1498 mb, wewnętrznych, dojazdowych. Razem inwestycje wyniosły 345 543,45 zł. Wykonano przebudowę drogi powiatowej za kwotę 113 428,76 zł., w tym koszt dofinansowania przez gminę 15 000,00 zł.
W 2017 r. dokonano przebudowy dróg wewnętrznych , dojazdowych oraz gminnych. Razem inwestycje w 2017 r. wyniosły 715 492,50 zł. Wykonano również remont dróg za kwotę 199 131,06 zł. W 2017 r. Gmina Słupia przekazała dotację do dróg powiatowych w kwocie 65 000,00 zł.
2 sierpnia 2018 r. Gmina Słupia udzieliła pomocy finansowej Gminie Moskorzew w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chebdzie Nr 350011 T odcinek w km 0+000-0+970” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 03.09.2018 r. do 28.09.2018 r. dokonano przebudowy dróg dojazdowych, remont wjazdu dla OSP Rożnica oraz remont drogi wewnętrznej Sieńsko. Całkowity koszt zadania wyniósł 88 481,77 zł.
18 kwietnia br. z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego Wójt Gminy Słupia odebrał Promesę w wysokości 251 00,00 zł. na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej Sieńsko-Borowski nr działki ewidencyjnej 287 od km 0+000 do km 0+990” . Środki rządowe przeznaczone są na usuwanie klęsk żywiołowych. Inwestycja została zakończona.
Podczas kadencji 2014-2018 dokonano dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia. W 2014 r. wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Sprowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 4 674,00 zł. W 2015 r. wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Rawka za kwotę 8 610,00 zł.
W latach 2016-2017 dokonano dobudowy oświetlenia w miejscowości Rożnica. Całkowita wartość zadania wyniosła 50 922,00 zł. W latach 2014-2015 prowadzono zbiórkę azbestu z terenu gminy. Całkowita wartość zadania w 2014 r. wyniosła 54 985,39 zł w tym dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 26 696,62 zł a z WFOŚiGW 18 687,63 zł. Natomiast całkowita wartość zadania w 2015 r. wyniosła 23 050,95 zł. w tym dofinansowanie z NFOŚiGW 11 525,48 zł a z WFOŚiGW 8 067,83 zł. Łącznie usunięto 207 ton azbestu.
W 2016 r. przystąpiono do Konkursu „Azbest” na realizację zadania, które polegało na wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów oraz zasileniem Bazy Azbestowej. Dotacja Ministerstwa Rozwoju wyniosła 11 900,00 zł natomiast wkład własny Gminy ukształtował się na poziomie 3 100,00 zł.
W 2017 r. zebrano pokrycia dachowe zawierające azbest z 72 posesji. Łącznie usunięto 150 ton azbestu.
Aktualnie trwa zbiórka azbestu na terenie Gminy Słupia, docelowo będzie zebrane 44 tony. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wyniosło 6 415,20 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 12 830,40 zł
Jeśli chodzi o oświatę to środki finansowe wydatkowano w sposób prawidłowy co za tym idzie, w 2016 r. uzyskano dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w Gimnazjum Publicznym im. Romana Czerneckiego w Słupi z programu pn. „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa – Książki marzeń”. Całkowity koszt wyniósł 5 000,00 zł w tym dotacja ukształtowała się na poziomie 4 000,00 zł.
W 2017 r. również otrzymaliśmy dotację na zakup książek z w/w programu na kwotę 15 000,00 zł z czego dotacja wyniosła 12 000,00 zł.
Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Słupia” dla Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi w kwocie 24 447,45 zł w tym dotacja wyniosła 19 166,41 zł a wkład własny 5 281,04 zł. Ponadto uzyskano dotacje na „wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” w szkołach:
1. Zespół Placówek Oświatowych w Słupi – kwota dotacji 4 378,00 zł 2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie - kwota dotacji 4 402,00 zł.
W 2018 r. otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” z czego dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie - całkowity koszt 30 000,00 zł w tym dotacja wyniosła 24 000,00 zł.
Zrealizowano projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskie” (e-Pracownie WŚ) wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Słupi. Całkowity koszt projektu wyniósł 60 000,00 zł w tym dotacja ukształtowała się na poziomie 45 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano do wykonania 15 stanowisk.
W października 2017 r. podjęto się realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.
W 2017 r. złożono 239 wniosków. Nieodpłatnie przekazano gotowe artykuły spożywcze 550 osobom najbardziej potrzebującym do dnia 20 czerwca 2018 r. Łącznie wydano 27 252 ton.
W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy w Słupi również przystępuje do Podprogramu 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego przez Kielecki Park Żywności. Prognozuje się, że programem objęte zostanie 750 osób z terenu Gminy Słupia.
Lata 2014-2018, to także czas intensywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz powstania Klubu Wiejskiego „Pozytywka” z Rożnicy, które przyczyniają się do promocji gminy. Biorą aktywny udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i promocyjnych, począwszy od szczebla gminnego, a skończywszy na ogólnokrajowym.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Słupia jak i z Klubu Wiejskiego „Pozytywka” mogą pochwalić się wyrobami rękodzielniczymi. Prezentują swoje prace na wystawach, dekorują gminne stoiska podczas różnych imprez , jak chociażby na Dożynkach Gminnych – Słupia 2018 r. A przygotowywane potrawy zajmują miejsca na podium oraz wyróżnienia podczas różnego typu konkursów.
Dzięki tak aktywnej działalności Pań z KGW z terenu Gminy Słupia oraz Klubu Wiejskiego „Pozytywka” nasi sąsiedzi mogą usłyszeć o Gminie Słupia.
Warto także wspomnieć o aktywnie działającej grupie AA „Uśmiech”, którego działalność na terenie gminy Słupia jest świadectwem międzyludzkiej pomocy, wzajemnego zrozumienia sytuacji trudnych, a zarazem próbą wspierania w dążeniu do przełamania ludzkich słabości.
Będąc najbliżej obywatela Gmina pozostaje wspólnotą, a nie zewnętrznym wobec lokalnej społeczności mechanizmem.
Konflikty zawsze istnieją – jednak w naszym odczuciu powodowane są one troską o dobro wspólne, i z tego powodu właśnie są możliwe do polubownego rozwiązania. Wymaga to oczywiście dobrej woli jak również poświęcenia, ale nasi mieszkańcy niejednokrotnie już udowodnili, że tych cech im nie brakuje.
Nawet najbardziej sprawny „biurokrata” nie zdoła podołać obowiązkom gminnej władzy wykonawczej bez zaufania lokalnej społeczności.
Przedstawiając ten raport z czteroletniej kadencji pragnę jeszcze raz podziękować za wyrozumiałość i współpracę.
Chciałbym podziękować mieszkańcom za konstruktywne uwagi oraz wyrozumiałość, radnym gminnym, sołtysom za wsparcie, pracownikom Urzędu jak również jednostkom organizacyjnym za codzienny wkład i zaangażowanie.
Dzięki Wam, drodzy Mieszkańcy mogę z dumą uznać, że te cztery lata mojej pracy wraz z Radą Gminy za wartościowe i udane, co pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, która z pewnością przyniesie kolejne sukcesy.
2018-09-24 09:05:49
2018-09-21 08:33:09
Serdecznei zapraszamy osoby zainteresowane mozliwością pozyskania środków finansowych z UE w ramach PROW 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na spotkanie informacyjno-konsultacyjne które odbedzie się 3 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w sali nr 2.
Celem spotkania będzie m.in. bieżące rozpowszechnianie informacji o doradztwie świadczonym w biurze LGD.

strony:

<- | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2020 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]